Nerikes Brandkår

Tillsammans skapar vi trygghet

Styrning och ekonomi

Räddningstjänsten är en kommunal och skattefinansierad verksamhet. Nerikes Brandkår får årligen kommunbidrag från medlemskommunerna, vilket utgör 89 procent av de totala intäkterna och finansierar verksamheten. Utöver kommunbidragen säljer förbundet tjänster, som exempelvis utbildning och tillsyn. 

De totala kostnaderna för förbundet uppgår till ca 184 mkr per år och består till 75 procent av lönekostnader och pensioner. Lokalkostnaderna uppgår till 15 procent av de totala kostnaderna och resterande 10 procent avser kostnader för alarmering, fordon m.m.

Verksamheten ska bedrivas med god ekonomisk hushållning, vilket betyder att vi har en beredskap inför oförutsedda utgifter och ett ekonomiskt utrymme för utvecklingsinsatser. 

Våra övergripande finansiella mål

  1. Verksamhetens nettokostnad ska understiga medlemsbidraget.
  2. Förmögenheten ska inte urholkes. Årlig avkastning på finansiella tillgångar ska överstiga inflationen.
  3. Investeringarnas självfinansieringsgrad ska överstiga 100 procent, d.v.s. finansieras med egna medel.
  4. Det egna kapitalet bör minst motsvara självrisken för den största medlemskommunen då staten, enligt Lagen om skydd mot olyckor, täcker kostnadskrävande insatser.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: