Nerikes Brandkår

Tillsammans skapar vi trygghet

Brandfarliga varor

Tillstånd krävs för att kommunen ska kunna kontrollera att hanteringen av brandfarliga varor sker på ett säkert sätt och enligt lag. Det är typen och mängden av brandfarlig vara, hur den hanteras samt om det är privat eller yrkesmässigt som avgör om du behöver tillstånd.

Vad är brandfarliga varor?

  • Gaser eller gasblandningar som kan antändas i luft vid 20 °C, t.ex. gasol, metan och ammoniak.
  • Vätskor med en flampunkt under 100 °C, t.ex. bensin, eldningsolja och aceton.
  • Brandreaktiva varor är ämnen och blandningar som kan underhålla brand eller reagera våldsamt vid en brand eller med brand som följd. Vilka det är anges i föreskrifter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Undantag

Det finns undantag från tillståndsplikten för hantering av mindre mängder brandfarliga varor för vissa typer av anläggningar. Dessa finns redovisade i föreskrifterna om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor, MSBFS 2013:3 med tillhörande handbok > Pdf, 130 kB, öppnas i nytt fönster. 

Föreståndare

Den som har tillståndet för hantering av brandfarlig vara är ytterst ansvarig och minst en föreståndare ska alltid utses. I vissa fall kan föreståndaren och tillståndshavaren vara samma person, t.ex. i enmansföretag. 

Mer information till dig som är föreståndare/tillståndshavare » Pdf, 214 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan och anmälan

Uppgifter från dig

För att vi ska kunna behandla din tillståndsansökan krävs uppgifter om dig som sökande och den hanteringen som ansökan avser. Vilka uppgifter som krävs framgår i ansökningsblanketten nedan.

Är ansökan inte komplett kommer Nerikes Brandkår att begära in kompletterande handlingar.

När din ansökan är komplett ska Nerikes Brandkår meddela ett beslut inom tre månader.

Blanketter

Avgift

Avgiften för ett tillståndsärende beräknas utifrån handläggningstiden och kan därför variera beroende på ärendets omfattning. En korrekt ifylld ansökan minskar handläggningstiden och gör att avgiften blir lägre.

Avgifter tillstånd brandfarliga och explosiva varor »

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: