Nerikes Brandkår

Tillsammans skapar vi trygghet

Hur ofta ska det sotas?

Sotningen ska göras med bestämda tidsintervall (sotningsfrist) som varierar beroende på vad du har för sotningsobjekt och hur ofta du eldar. Om du har särskilda skäl, kan du ansöka om undantag från de ordinarie sotningsfristerna.

Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor

Om pannan ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av en kvalificerad driftsledare kan sotning utföras med fristen 3 år, oavsett vilket bränsleslag som används.

I övriga fall om eldning sker med fasta bränslen

Frist

Tillämpningskriterier

4 ggr/år

Avser konventionella pannor

3 ggr/år

Avser pannor med keramisk inklädnad i föbränningskammaren eller motsvarande konstruktion för effektiv förbränning av bränslet och där pannan är ansluten till ackumulatortank eller motsvarande anordning.

2 ggr/år

Pannor där eldning sker med träpellets eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och där eldningsapparaten är speciellt konstruerad för effektiv förbränning av bränslet.

I övriga fall om eldning sker med flytande bränsle

Frist

Tillämpningskriterier

4 ggr/år

Avser pannor där eldning sker med tung eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle.

1 år

Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och pannans märkeffekt överstiger 60 kW.

2 år

Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans märkeffekt uppgår till högst 60 kW.

Köksspisar, ugnar och jämförbara förbränningsanordningar för matlagning

Om eldning sker i större omfattning än för enskilt hushålls behov

Frist

Tillämpningskriterier

6 ggr/år

Avser eldstäder där eldning sker med fasta bränslen, tung eldningsolja eller annat,
från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle.

1 år

Avser eldstäder där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle.

Om eldning sker för enskilt hushållsbehov ska sotningsfrister för lokaleldstäder tillämpas (se nedan).

Lokaleldstäder

Att avgöra om en lokaleldstad är att hänföra till 1-års eller 3-års sotningsfrist är i grunden en bedömningsfråga. Grundtanken är att lokaleldstäder ska sotas varje år, men eftersom det finns lokaleldstäder, dvs. kaminer, kakelugnar och öppna spisar etc. som inte används i någon nämnvärd omfattning (trivseleldning), finns möjligheten att ge dessa en längre frist (3 år).

Trivseleldning

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap definierar trivseleldning såsom eldning i korta eldningscykler någon (1) gång per vecka. Översatt i mängden förbrukat bränsle kan detta innebära en maximal ungefärlig årlig förbrukning på cirka 1 m³ ved.

Frist

Tillämpningskriterier

1 år

Avser eldstäder som utgör den huvudsakliga källan för uppvärmning av det rum där eldstaden är uppställd eller för matlagning.

3 år

Avser eldstäder som eldas i mindre omfattning och som inte är den huvudsakliga källan för uppvärmning av det rum där eldstaden är uppställd eller för matlagning

3 år

Eldstaden finns i ett fritidshus.

Undantag

Har eldning inte skett efter senaste sotningen behöver ny sotning inte göras. Vid bestämmande av nästa sotningstillfälle ska sotning dock anses gjord enligt gällande sotningsfrister.

Imkanaler

Frist

Tillämpningskriterier

3 ggr/år

Imkanaler i restauranger eller andra större kök.

1 år

Avser imkanaler i kök som endast används för uppvärmning av mat eller liknande verksamhet.

Övrigt

Dessa frister är generella. Individuella objekt kan ur brandskyddsmässiga skäl få tätare eller glesare sotningsfrister. Det är skorstensfejaremästaren som kan medge avsteg eller fordra tätare rengöring (sotning). Skorstensfejaremästarens beslut kan prövas av direktionen för Nerikes Brandkår.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: