Nerikes Brandkår

Tillsammans skapar vi trygghet

Hur ofta ska det göras brandskyddskontroll?

Brandskyddskontrollen ska ske med de intervall som Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) beslutar. Beroende på vilken anläggning du har och hur den används är intervallen 2, 3 eller 6 år. Kommunen kan besluta om brandskyddskontroll vid andra tillfällen, t.ex. för att kontrollera om skador har uppstått i samband med soteld eller om man misstänker andra brandtekniska brister.

Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor

Om pannan ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av en kvalificerad driftsledare kan sotning utföras med fristen 3 år, oavsett vilket bränsleslag som används.

I övriga fall om eldning sker med fasta bränslen

Frist

Tillämpningskriterier

4 ggr/år

Avser konventionella pannor

3 ggr/år

Avser pannor med keramisk inklädnad i föbränningskammaren eller motsvarande konstruktion för effektiv förbränning av bränslet och där pannan är ansluten till ackumulatortank eller motsvarande anordning.

2 ggr/år

Pannor där eldning sker med träpellets eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och där eldningsapparaten är speciellt konstruerad för effektiv förbränning av bränslet.

I övriga fall om eldning sker med flytande bränsle

Frist

Tillämpningskriterier

4 ggr/år

Avser pannor där eldning sker med tung eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle.

1 år

Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och pannans märkeffekt överstiger 60 kW.

2 år

Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans märkeffekt uppgår till högst 60 kW.

Köksspisar, ugnar och jämförbara förbränningsanordningar för matlagning

Om eldning sker i större omfattning än för enskilt hushålls behov

Frist

Tillämpningskriterier

6 ggr/år

Avser eldstäder där eldning sker med fasta bränslen, tung eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle.

1 år

Avser eldstäder där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle.

Om eldning sker för enskilt hushållsbehov ska sotningsfrister för lokaleldstäder tillämpas (se nedan).

Lokaleldstäder

Frist

Tillämpningskriterier

1 år

Avser eldstäder som utgör den huvudsakliga källan för uppvärmning av det rum där
eldstaden är uppställd eller för matlagning.

3 år

Avser eldstäder som eldas i mindre omfattning och som inte är den huvudsakliga
källan för uppvärmning av det rum där eldstaden är uppställd eller för matlagning

3 år

Eldstaden finns i ett fritidshus.

Undantag

Har eldning inte skett efter senaste sotningen behöver ny sotning inte göras. Vid bestämmande av nästa sotningstillfälle ska sotning dock anses gjord enligt gällande sotningsfrister.

Imkanaler i restauranger eller andra storkök

Sotning ska ske tre gånger per år. I fråga om imkanaler i kök som endast används för uppvärmning av mat eller liknande verksamhet skall sotning ske en gång per år.

Undantag

Har kök i restaurang eller annat större kök inte använts efter senaste sotning behöver ny sotning inte göras. Vid bestämmande av nästa sotningstillfälle skall sotning dock anses gjord enligt gällande sotningsfrister.

Övrigt

Förlängning av frist i enskilt fall

Om synnerliga skäl föreligger kan räddningsnämnden, efter ansökan av fastighetsägaren, förlänga fristen i enskilt fall när det är betingat av brandskyddsmässiga skäl.

Övergångsbestämmelser

Bestämmandet av det första sotningstillfället efter ikraftträdandet av dessa sotningsfrister ska ske med utgångspunkt från senaste sotningen före ikraftträdandet. Räddningsnämnden kan därvid besluta att annan frist än vad som framgår av dessa sotningsfrister ska användas på vissa objekt

Hur ofta ska det göras brandskyddskontroll?

Brandskyddskontrollen ska ske med de intervall som Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) beslutar. Beroende på vilken anläggning du har och hur den används är det 2, 3 eller 6 år.

Kommunen kan besluta om brandskyddskontroll vid andra tillfällen, till exempel för att kontrollera om skador har uppstått i samband med soteld eller om man misstänker andra brandtekniska brister.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: