Nerikes Brandkår

Tillsammans skapar vi trygghet

Systematiskt brandskyddsarbete

För att förebygga brand och begränsa brandskador är en ägare eller nyttjanderättshavare skyldig att arbeta systematiskt och kontinuerligt med brandskyddet; till exempel se till att det finns brandsläckningstrustning, utbilda och informera.

Dummtbild

Utdrag ur lagen - Kapitel 2 § 2

"Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand". 

Det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) ska omfatta dokumentation, samt rutiner för egenkontroll och utbildning av personalen. Åtgärderna kan vara tekniska men omfattar även krav på organisation, utbildning och övning. 

Skapar ordning och reda

SBA är ett metodiskt sätt att skapa ordning och reda gällande brandskyddsfrågor, där de viktigaste delarna är dokumentation och regelbunden uppföljning. Många verksamheter har redan en inarbetad skyddsorganisation som mycket väl kan användas som en stomme i den nya organisationen för systematiskt brandskyddsarbete. 

För att ett effektivt brandskyddsarbete ska bedrivas är det viktigt att ägare och nyttjanderättshavare (de som äger, förvaltar och driver verksamhet) har kunskap om sitt brandskydd. 

Nyttjanderättshavarna ska själva identifiera riskerna för brand, brandorsaker och händelser som innehåller betydande risker. Riskerna är olika beroende på verksamhet och varje risk ska kopplas till ett beslut för att kunna hantera eller eliminera risken. 

Krav på dokumentation

SBA innebär att allt som genomförs ska dokumenteras. Det skriftliga dokumentet ska ligga till grund för egenkontroll och vara verksamhetens stöd vid räddningstjänstens tillsyn över det systematiska brandskyddsarbetet. Den dokumentation som upprättas ska vara tillräckligt omfattande för att säkerställa att skäliga brandskyddsåtgärder vidtas och hålls funktionsdugliga. 

Exempel på systematiskt brandskyddsarbete

Beroende på byggnadens komplexitet och verksamhetens karaktär ställs olika krav på det systematiska brandskyddsarbetet. Nerikes Brandkår tagit fram tre olika exempel för tre typer av objekt som förslag på hur dokumentationen kan se ut.

Nivå 1 » Pdf, 719 kB.
För mindre objekt kan det systematiska brandskyddsarbetet liknas vid en grundnivå, där de sju obligatoriska stegen ska beskrivas kortfattat i dokumentation. 

Det aktiva brandskyddsarbetet karakteriseras av regelbundna kontroller och god information/utbildning på arbetsplatsen. Exempel på dessa objekt är: förskolor, mindre skolor, mindre industrier, gruppboenden och liknande lokaler/verksamheter. 

Nivå 2 » Pdf, 581 kB.
Till denna kategori räknas objekt där kraven på det systematiska brandskyddsarbetet är högre. Många objekt i denna kategori omfattas av kraven om redogörelse av brandskyddet. 

För att bedriva ett aktivt systematiskt brandskyddsarbete ska de sju stegen beskrivas i erforderlig omfattning. Dokumentationen över brandskyddet ligger till grund för tillsynen enligt Lagen om skydd mot olyckor 2003:778. Exempel på dessa objekt är: samlingslokaler, större varuhus, vårdanläggningar, större skolor, industrier m.fl. 

Nivå 3 » Pdf, 513 kB.
I denna kategori återfinns de objekt som är byggnadsteknisk komplicerade och där verksamheten medför högre krav på skydd och säkerhet avseende brand. 

Utöver den utförliga beskrivningen av ansvar, organisation, utbildningsplanering, regler, brandteknisk dokumentation, kontroll och uppföljning har objekten i denna nivå en sammansatt riskbild där behov av riskutredning kan vara aktuell. 

Exempel på verksamheter i denna nivå är: större samlingslokaler, sjukhus, större hotell, köpcenter, särskilt brandfarliga anläggningar, anläggning som klassas som farlig verksamhet (se LSO 2 kap § 4) m.fl. 

SBA i sju steg

Systematiskt brandskyddsarbete kan delas in i sju steg:

  1. Ansvar och Organisation Tydliggör ansvaret. Vem är brandskyddsansvarig? Vilka personer ingår i brandskyddsarbetet?
  2. Utbildning Har personalen erforderlig utbildning för att organisationen ska fungera
  3. Instruktioner och rutiner Finns det regler för rökning, heta arbeten och hantering av brandfarlig vara?
  4. Risker på företaget Utför en riskinventering samt besluta om eventuella åtgärder för att minska risken.
  5. Brandteknisk dokumentation Ett bra brandskydd behöver dokumenteras, i vissa fall på en enkel ritning, i andra fall i en utförligare dokumentation.
  6. Drift och underhåll För att brandskyddet ska fungera behövs underhåll. Exempelvis behöver nödbelysning, branddörrar, brandlarm och rökluckor provas regelbundet.
  7. Kontroll och uppföljning För att bibehålla säkerhetsnivån måste såväl brandskydd som dokumentation kontrolleras och följas upp regelbundet.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: