Nerikes Brandkår

Tillsammans skapar vi trygghet

Sotning och brandskyddskontroll

Eftersom många bränder är relaterade till eldstäder och skorstenar behöver sotning och brandskyddskontroll ske regelbundet för att förebygga och minimera risken för brand. Din kommun har ansvar för att såväl sotning som brandskyddskontroller utförs enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778). 

Dummtbild

Vem sotar och kontrollerar brandskyddet hos mig?

Nerikes Brandkår har avtal med sotare som ska utföra sotning och brandskyddskontroll inom förbundets medlemskommuner. Ansvarig skorstensfejarmästare svarar för verksamhetens kvalitet och genomförande. 

Lindesbergs sotningsdistrikt ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

0581-134 60

Lindesberg, Nora

Sydnärkesotaren ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

0582-500 90

Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå

Örebro Sotarn ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

019-17 00 70

Örebro, Lekeberg

Ludvikasotaren ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

072-539 58 88

Ljusnarsberg

Får jag sota själv?

Lagen ger utrymme för kommunen att låta en fastighetsägare själv utföra sotning inom den egna fastigheten, under förutsättning att sotningen görs på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Observera att denna möjlighet endast omfattar sotningsmomentet (rengöringen). 

Du måste ansöka hos kommunen om att själv få sota din egen fastighet.

Villkor och ansökningsblanketten hittar du här >PDF 

Hur ofta ska det sotas?

Sotningen ska göras med bestämda tidsintervall (sotningsfrist), vilka beslutas av Nerikes Brandkårs direktion. Sotningsfristen varierar beroende på vad du har för sotningsobjekt och hur ofta du eldar. Om du har särskilda skäl, kan du ansöka om undantag från de ordinarie sotningsfristerna. 

SotningsfristerAskersundPDF

LaxåPDF

LjusnarsbergPDF

HallsbergPDF

LekebergPDF

NoraPDF

KumlaPDF

Lindesberg
PDF

ÖrebroPDF


Hur ofta ska det göras brandskyddskontroll?

Brandskyddskontrollen ska ske med de intervall som Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) beslutar. Beroende på vilken anläggning du har och hur den används är intervallen 2, 3 eller 6 år. 

Kommunen kan besluta om brandskyddskontroll vid andra tillfällen, t.ex. för att kontrollera om skador har uppstått i samband med soteld eller om man misstänker andra brandtekniska brister. 

Vad kostar det?

Avgifter för sotning och brandskyddskontroll bestäms av kommunfullmäktige i kommunen där fastigheten ligger. 

Avgifter sotning

Avgifter brandskyddskontroll

AskersundPDF

AskersundPDF

HallsbergPDF

HallsbergPDF

KumlaPDF

KumlaPDF

LaxåPDF

LaxåPDF

LekebergPDF

LekebergPDF

LindesbergPDF

LindesbergPDF

LjusnarsbergPDF

LjusnarsbergPDF

NoraPDF

NoraPDF

ÖrebroPDF

ÖrebroPDF

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: